# زبان_کره_ای

جاگون گوچوگا مبدا:

پدر بزرگ=هارابوجه        باشه=آراسو        اینجا=یوگی اونجا=کوگی                     بله=ne                    نه=آنیو یابونیم=دوست              تانگشین باشا=تو بجنگ (اصطلاح) جاگون گوچوگا مبدا=فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه  
/ 23 نظر / 14 بازدید